Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku!

Před poskytnutím Vašich osobních údajů si prosím pozorně přečtěte naše prohlášení o ochraně osobních údajů a prosíme Vás o vyjádření souhlasu / nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů na konci tohoto listu (pokud je v listinné podobě) resp. vyznačením volby na internetové stránce provozovatele.

Vztahy, které vznikající v souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů, zejména ochrana Vašich práv před neoprávněným zpracováním osobních údajů, práva, povinnosti a odpovědnost při zpracovávání osobních údajů fyzických osob upravuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen “zákon”).

Provozovatelem pro účely zákona je RM royal s.r.o., se sídlem, Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod: C 256299, v oddílu Sro, IČ: 04959744 DIČ: CZ04959744, jejímž jménem zpracovávají osobní údaje zprostředkovatelé: žádní zprostředkovatelé.

Vaše požadavky nebo dotazy ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat emailem na adresu: mailová adresa info@lcd-displeje.cz nebo poštou na adresu RM royal s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4,. (dále jen “kontaktní adresa”).

Dovolujeme si Vás informovat, že zprostředkovatel pověřený prodávajícím na zpracování osobních údajů může mít sídlo v jiném členském státě Evropské unie, kde se stejně použije Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů).

 1. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. uzavření kupní smlouvy příp. jiné smlouvy mezi smluvními stranami, jimiž účastníky jsou dotyčná osoba (kupující) a provozovatel (prodávající) zpracovávající osobní údaje dotyčné osoby sám nebo zprostředkovatelem jménem provozovatele,
 1. umožnění plnění vzájemných závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy, (dále jen “účely uzavření smlouvy a plnění smluvních závazků“), právním základem zpracování osobních údajů pro účely uzavření smlouvy a plnění smluvních závazků je zajištění plnění smluvních závazků, jejíž stranou je dotyčná osoba nebo potřeba provést opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona;
 2. příprava a zaslání individuální nabídky zboží a služeb dotyčné osobě, která co nejvíce splňuje zájem a požadavky dotyčné osoby (zejména na druh, vlastností, rozsahu ceny, kvality, značky, novinek, inovací výrobků nebo služeb) na základě zájmu, poptávek, požadavků, objednávek nebo vyhodnocování preferencí dotyčné osoby na základě historie plnění smluvních závazků dotyčné osoby a provozovatele, (dále jen “účely přípravy individuální nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb” nebo i “marketingové účely”), právním základem zpracování osobních údajů pro účely přípravy individuální nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb je prokazatelný souhlas dotyčné osoby se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona. Tento souhlas může dotyčná osoba kdykoli odvolat;
 3. uplatnění nároků ze smluvního vztahu a z dalších práv nebo právem chráněných zájmů prodávajícího, dotyčné osoby případně dalších osob (třetí strany) zejména ve správním, soudním nebo vykonávacím řízení, (dále jen “účely ochrany oprávněných zájmů“),

právním základem zpracování osobních údajů pro tyto účely je ochrana oprávněných zájmů provozovatele (prodávajícího) dotyčné osoby (kupujícího) nebo třetí strany ve smyslu § 13 odst. 1 písm. f) zákona s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotyčné osoby vyžadující ochranu osobních údajů. Vymezení oprávněného zájmu provozovatele je určen v bodě č. 4. Dovolujeme si Vás informovat, že provozovatel (prodávajícího) nebo zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby (kupujícího) v rozsahu uvedeném v kupní nebo jiné smlouvě i bez souhlasu dotyčné osoby za účelem ochrany oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany a je oprávněn poskytnout osobní údaje jiné fyzické nebo právnické osobě avšak pouze za účelem a pouze pokud je to nezbytné pro ochranu práv nebo právem chráněných zájmů prodávajícího, uplatňovaných zejména ve správním, soudním nebo vykonávacím řízení.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje sám nebo zprostředkovatel jménem provozovatele, zejména, nikoliv však výlučně, v tomto rozsahu (kategoriích):

 • jméno a příjmení (obchodní jméno),
 • bydliště / místo podnikání (ulice, popisné / orientační číslo, obec, PSČ, stát),
 • adresa dodání (ulice, popisné / orientační číslo, obec, PSČ, stát),
 • IČO, DIČ, případně DIČ,
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, příp. jiný komunikační kontakt),
 • historie plnění smluvních závazků,
 • preference, zájem, poptávka, objednávky a požadavky dotyčné osoby zejména na druh, vlastnosti, rozsahu ceny, kvality, značky, novinek, inovací nabízených výrobků nebo služeb.

III.                Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a je potřebné pro uzavření smlouvy s dotyčnou osobou a na plnění z ní vyplývajících závazků.

Pokud dotyčná osoba neposkytne osobní údaje nebo nesouhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely přípravy individuální nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb, následkem je omezená možnost poskytnutí individuální nabídky zboží a služeb dotyčné osobě, která co nejvíce splňuje její preference, zájem a požadavky zejména na druh, vlastností,  rozsahu ceny, kvality, značky, novinek, inovací nabízených výrobků nebo služeb. Pokud dotyčná osoba neposkytne osobní údaje ani jen v rozsahu nezbytném pro identifikaci strany včetně adresy pobytu, adresy dodání zboží a kontaktních údajů (telefon, email), jeho následkem je nemožnost uzavření kupní nebo jiné smlouvy a nemožnost doručení objednaného zboží.

 1. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Dovolujeme si Vás informovat, že provozovatele, ani zprostředkovatelé neprovozují automatizované individuální rozhodování, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních dat a které má právní účinky, které se týkají dotyčné osoby nebo ji obdobně významně ovlivňují.

Dovolujeme si Vás informovat, že v případech, pokud dotyčná osoba poskytla souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely přípravy individuální nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb nebo pro marketingové účely, tak provozovatel nebo zprostředkovatel provozují profilování, které je založeno na automatizované zpracování osobních údajů dotyčné osoby vyhodnocující zájem, poptávka, požadavky, objednávky, dotyčné osoby na základě historie plnění smluvních závazků dotyčné osoby a provozovatele. Účelem profilování je výlučně výběr dotyčných osob, kterým se připraví a zasílá individuální nabídka zboží nebo služeb, která co nejvíce splňuje zájem a požadavky konkrétní dotyčné osoby (zejména na druh, vlastností, rozsahu ceny, kvality, značky, novinek, inovací výrobků nebo služeb). Profilování nemá žádné právní účinky, které by se týkaly dotyčné osoby nebo by ji obdobně významně ovlivňovaly.

 1. Příjemci osobních údajů
 • Provozovatel ani zprostředkovatel zpracovávané osobní údaje dotyčné osoby nezveřejňuje ani nepřenášejí do třetích zemí. Kategorie příjemců osobních údajů dotyčné osoby jsou:
 • • dodavatel zajišťující doručení zboží (kurýr),
 • • dodavatel zabezpečující záruční / pozáruční servis,
 • • dodavatel zpracovávající účetnictví provozovatele a její audit,
 • • dodavatel poskytující právní služby (uzavírání smluv a uplatňování nároků),
 • • dotyčná osoba dožadující se svých práv.
 1. Doba uchovávání osobních údajů
 • Provozovatel (prodávajícího) zpracovává osobní údaje dotyčné osoby (kupujícího) sám nebo zprostředkovatelem jménem provozovatele na:
 • účely uzavření smlouvy a plnění smluvních závazků a za účelem ochrany oprávněných zájmů až do doby zániku závazkově právního vztahu založeného kupní smlouvou nebo jinou smlouvou a úplným vypořádáním práv a povinností smluvních stran z něj vyplývajících,
 • účely přípravy individuální nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb během 10 let od udělení souhlasu, pokud nedojde dříve k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dotyčnou osobou. Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají.

VII.                 Zachování integrity a důvěrnosti osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že provozovatel a zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje způsobem, který prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů. Provozovatel je zodpovědný za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování osobních údajů se zásadami zpracování osobních údajů.

VIII.                 Práva dotyčné osoby

Práva dotyčné osoby lze uplatňovat písemně adresované provozovateli emailem na adresu: info@lcd-displeje.cz, nebo poštou na adresu RM royal s.r.o., se sídlem, Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4

8.1 Právo namítat zpracovávání osobních údajů

Dotyčná osoba má právo namítat zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace vykonávané podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona pro účely ochrany oprávněných zájmů včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Provozovatel nesmí a proto ani nebude dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.

Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, zejména pro účely přípravy individuální nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb. Pokud dotyčná osoba zamítá zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje pro účely přímého marketingu nesmí a proto ani nebude zpracovávat.

Dotyčná osoba má právo namítat, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují.

8.2 Právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby

 • Subjekt údajů má právo získat od správce:
 • (i) potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají,
 • (ii) přístup k těmto osobním údajům a
 • (iii) informace o:
 • • účelu zpracování osobních údajů,
 • • kategorii zpracovávaných osobních údajů,
 • • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • • době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • • právě požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
 • • právě podat návrh na zahájení řízení podle § 101/2000 Sb. zákona,
 • • zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby,
 • • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4 zákona; v těchto případech poskytne provozovatel dotyčné osobě informace zejména o použitém postupu, jakož to o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotyčnou osobu.

8.3 Právo na opravu osobních údajů dotyčné osoby

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

8.4 Právo na výmaz osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají. Provozovatel bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, pokud dotyčná osoba uplatnila právo na výmaz pokud,

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,
 • dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 zákona (na účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany) a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů,
 • dotyčná osoba namítá zpracovávání, které se jí týká za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem,
 • osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
 • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo
 • osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1 zákona.

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud

 • dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku, nebo
 • dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 zákona (na účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany), a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Pokud se zpracování osobních údajů omezilo podle procházejícího odstavce kromě uchovávání, může osobní údaje provozovatel zpracovávat pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo na účel uplatnění právního nároku na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

Dotyčnou osobu, jejíž zpracování osobních údajů se omezí je provozovatel povinen informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno.

8.5 Právo na přenosnost osobních údajů

 Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud jde o zpracované osobních údajů dotyčné osoby založené na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém samotnou dotyčnou osobou nebo pokud je zpracovávání osobních údajů založené na smluvním vztahu, jehož je dotyčná osoba stranou. Uplatněním práva na získání a přenosnost osobních údajů není dotyčné právo na výmaz osobních údajů.

8.6 Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

 Dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Dotyčná osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním ani na zákonnost zpracování osobních údajů po uzavření smlouvy za účelem plnění smluvních závazků a za účelem ochrany oprávněných zájmů až do doby zániku závazkově právního vztahu založeného kupní smlouvou nebo jinou smlouvou a úplným vypořádáním práv a povinností smluvních stran z něj vyplývajících.

8.7 Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů 

Dotyčná osoba, která tvrdí, že je přímo dotčena na svých právech stanovených zákonem může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 101/2000 Sb. zákona na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Česká republika

 1. Souhlas dotyčné osoby se zpracováním osobních údajů

 Dovolujeme si Vás informovat, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Dopady neposkytnutí osobních údajů podrobně uvádíme v čl. III. tohoto dokumentu. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, jak jsme to podrobně uvedli v bodě 8.6 čl. VIII. tohoto dokumentu.

x

Používáme cookies, aby vám poskytla nejlepší online zážitek. Sjednáním souhlasíte s použitím cookies v souladu s cookies.

přijímám odmítám Centrum ochrany osobních údajů Nastavení ochrany osobních údajů Další informace o zásadách cookie